VATROSLAV CIHLAR: Turska putnica kapetana Jurja Medanića

Pomorski kapetan Juraj Medanić iz Rijeke plovio je u drugoj polovici XIX. vijeka sa svojim jedrenjacima kroz dardanelske tjesnace u Crno more. Kako su turske straže često ometale tu plovidbu, dobio je i on godine 1838. od turskog sultana posebni ferman za slobodnu plovidbu u obliku velike pergamentske povelje. Sadržaj dokumenta, koji nosi gore u sredini carski ručni znak sultana Mahmuda, glasi:

„Pošto su činovnici, koji su pozvani da nadziru utvrdjenja nalazeća se u dardanelskom tjesnacu i Bosporu, spriječavali iz raznih razloga prolaz brodovima kapetana Jurja Medanića, koji plove pod austrijskom zastavom i koji jedre radi žitnih transporta prema Rusiji, Njegovo je Veličanstvo Sultan blagoizvolio odrediti, nakon predstavke upućene sa strane Austrijskog ambasadora Baruna Esmera, da se ima izraditi ovaj visoki Feran, koji je providjen carskim znakom i potpisom privatnog tajnika Njegova Veličanstva, i isti uručiti gore spomenutom kapetanu, da bi se ovaj mogao slobodno i nesmetano i u svim pravcima te sa svim mogućim olakšicama prelaziti sa svojim brodovima kroz tjesnace. U prijestolnici našeg vječnog carstva, u Carigradu. U godini Hedžre 1256.“

Slijedi potpis Sultanovog privatnog tajnika.

Ovaj dokument darovala je rodjakinja kap. Jurja Medanića, pok. riječka učiteljica Medanić,  gradskom historijskom muzeju u Rijeci.

 

Ovo je prijepis članka Vatroslava Cihlara iz časopisa Pomorstvo, broj 5-6 iz 1953. godine.

Ferman (pisana naredba, odluka, dekret vladara u islamskim zemljama) čuva  se u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci. Taj dokument pisan je na arapskom jeziku na papiru velikog formata, 77cm x 55 cm. Kako kaže mr. sc. Nikša Mendeš, ferman svjedoči o normaliziranim odnosima u pomorskoj trgovini između dviju carevina, to vrijeme bez ratnih napetosti trajalo je do Berlinskog kongresa 1878. godine i austrijske okupacije Bosne i Hercegovine.

U članku je navedeno da je dekret iz 1878., to je očito tiskarska omaška, vjerojatno je to iz 1838. Mahmud II., trideseti sultan Osmanskog carstva, rođen je 1785. i umro je 1839.

Na vrhu fermana je carski ručni znak sultana Mahmuda II. Na dnu je potpis sultanovog tajnika.

Priredila V. Š. Katalinić, ožujak 2018.