O prvoj Knjizi zapisnika Bratovštine svetoga Nikole iz Kostrene Sv. Barbare

Prva sačuvana knjiga zapisnika je velikog formata (A3), ima tvrde zelenkaste stranice na kojima nije ništa ispisano. Zapisnik prve opće skupštine Bratovštine sv. Nikole, Protocollo, na kojoj su većinom glasova izabrana četiri člana odbora, nema datuma. Druga sjednica Bratovštine održana je 31.1. 1869., posljedni zapisnik na zadnjoj stranici nosi datum 12. 1. 1882., ali se izvješća o aktivnoj i pasivnoj blagajni te plaćanjima godišnje članarine vode do 1886. Zapisnici prvih pet sjednica održanih tokom 1869. (možda je prva sjednica održana i krajem 1868., nekoliko je članova platilo članarinu i za tu godinu), zapisnik o stanju u blagajni iz 1869. kao i zapis o plaćenim članarinama do 1876. (ottavo anno) pisani su talijanskim jezikom.
Ali već od prvog godišnjeg izvješća za 1869. zapisnici se pišu hrvatskim jezikom. Iz nekoliko napomena u prvoj knjizi vidi se da je već otvorena nova knjiga u koju su prenijeti neki podaci. S unutarnje strane korica u novije su vrijeme zalijepljena tiskana pravila Bratovštine, ali zapisanih pravila u knjizi nema, iako se češće referira na njih. Podrazumijeva se da su braća upoznata s njima, budući da su ta tiskana pravila, s imenom člana, tj. brata, datumom i pečatom, ujedno bila i pristupnica Bratovštini. Knjiga zapisnika ima 115 listova, nije numerirana, zbog lakšeg snalaženja numerirali smo fotokopije. Prvi dio je namijenjen zapisnicima (Zapisnik izvešćak), iako je posljednji zapisnik, onaj od 12. siječnja 1882. na zadnjoj stranici, na 96. stranici je na lijevom je rubu „popis braće po redu i dobi“. Na 102. stranici je Tabela viekovite braće, to su oni koji su odjednom uplatili po pet ili 10 forinti, godišnja članarina iznosila je jednu forintu. Od 104. stranice počinju na lijevom rubu velika slova abecede, te su stranice namijenjene popisu članova, na 137., 138.,139. i 140. stranici, je stanje blagajne iz 1869. na talijanskom jeziku, zaključak blagajne, također na 140. stranici pisan je hrvatskim jezikom. Do kraja knjige su blagajnički zapisi. Sve stranice nisu ispunjene. Punih ili djelomično punih stranica je 88, praznih stranica je 142. Šesnaestak listova nedostaje, vidi se da su neki isječeni.

Slijede zapisnici nekih sjednica, neki u izvornom prijepisu, kao i blagajnička izvješća, iz njih možemo osjetiti duh vremena druge polovice devetnaestog stoljeća.

Zapisnik prve sjednice

Zapisnik prve sjednice (nije naveden datum)

Kao što se vidi iz zapisnika, na prvoj općoj sjednici Bratovštine pročitan je statut koji su usvojila potpisana subraća. Predložena su četiri člana odbora, oni su većinom glasova i izabrani. To su: Grgur Randić, blagajnik, Bartol Šoić, Jakomo Randić i Josip Karlović commissari, u kasnijim zapisnicima povjerenici ili odbornici. Potpisali su se Anton Burmašević, prefetto (kasnije predstojnik ili predsjednik) i i utemeljitelj Bratovštine, M. Thian, A.(?) Šoić, G. Randić, jedan nečitljiv potpis, V. Randić, Andria Randić i Mićel Pajkurić.

Zapisnik druge sjednice

zapisnik_druge_sjednice

Zapisnik druge sjednice ( održane 31. siječnja 1869.)

Dolje potpisana Komisija na toj je sjednici tražila tumačenje o primjeni članka XIII. Statuta u slučaju smrti preminulog brata Vinka Tiana. Komisija je odlučila u korist obitelji navedenog »brata« pokojnika, slažu se da, prema članku Statuta, postoji očito siromaštvo te obitelji. Prema tome, određuje se da se osigura pogreb pokojnika s uslugom lokalne crkve i potrebnim svijećama, te da se dogovori s mjesnim gospodinom župnikom da izvrši crkveni obred uz polovicu uobičajene naknade.

Blagajniku se nalaže da, prema dogovoru, isplati naknadu kada bude priložen račun. Potpisani su Anton Burmašević, Grgur Randić, Jakomo Randić, Bartol Šoić, J. Karlović. Anton Burmašević se na prvom i drugom zapisniku potpisuje kao prefetto.

Zapisnik treće sjednice

zapisnik_trece_sjednice

Zapisnik treće sjednice (održane 2. svibnja 1869., greškom je upisana kao II. sjednica)

Dolje potpisani našli su za shodno i primjereno da se u sto primjeraka tiska Statut Bratovštine uz koji će biti priložena i pjesma o Sv. Nikoli te je povjereno gospodinu župniku da to izvrši i u toj namjeri uručena mu je svota od deset forinti. Potpisani su Anton Burmašević (sada se potpisuje kao parocco), Grgur Randić, Jakomo Randić, Bartol Šoić, J. Karlović.

Zapisnik četvrte sjednice

zapisnik_cetvrte_sjednice

Zapisnik četvrte (IIII) sjednice (održane 25. rujna 1869.)

Prečasni gospodin prefetto predložio je nabavu zastave Bratovštine, prema odredbama Statuta.

Komisija je prihvatila njegov prijedlog i povjerila mu taj zadatak.

Zapisnik je napisao i potpisao Anton Burmašević. Zanimljivo je uočiti da je cijeli tekst pisan talijanskim jezikom, ali je ime mjeseca (rujan) hrvatsko.

Zapisnik pete sjednice

zapisnik_pete_sjednice

Zapisnik pete sjednice (održane 28. studenog 1869.)

Dolje potpisani i prisutni pozvani su da odrede način kako će se izvršavati nadolazeće svetkovne dužnosti, naročito ručak Bratovštine, kako to propisuje Statut. Odlučeno je, kao prvo, da gospodin župnik kao predstojnik Bratovštine osigura svećenika za blagdan Sv. Nikole. Kao drugo, odlučeno je da će jedan ručak biti za cijelu Bratovštinu na jednom mjestu odnosno u općinskoj kući, brigu o tome preuzimaju odbornici Bratovštine.

Potpisali su se: Anton Burmašević, prefetto, Grgur Randić, Jakomo Randić, Bartol Šoić i Josip Karlović.

Konačno izvješće za godinu 1869. kao i svi ostali zapisi koju su slijedili bili su pisani hrvatskim jezikom. Prefetto postaje predstojnik, na jednom mjestu i predsjednik, commissario odbornik. Zanimljivo je da se neki članovi na istom zapisniku potpisuju sa ch umjesto ć, sa s umjesto š, neki koriste ć i š (Randich, Soich, ali Burmasević, Karlović). Ta kolebanja u pisanju prisutna su u cijeloj knjizi zapisnika.

Prvo godišnje izvješće za godinu 1869.

prvo_godisnje_izvjesce_za_1869

Prvo godišnje izvješće za godinu 1869. (originalni dokument i prijepis)

I Godištno Izvešće za godinu 1869.

po naredbi zakonskog bratovštine članka XII.

1. Ugodno dolazi priobćiti da Zavod sloge bratske jedva porodjen, kriepak pokažuje se, kad u maloj našoj obćini narastao je pervom godinom broj braće do 76. medju kojima 1. vikovit.

2. Božja odluka htiela je dignuti iz med nas jednog brata odma u početku godine pok Vicka Tiana; kod kojega po obćemu mnenju i sudu dotične Komisie od 31. secnja o.g. pokazala se je nužda prilagodit članak Zakona XIII i učinilo potrošak iz blagajne Sv. Nikole na pogreb, vosak i službu crkvenu u iznosu od 11 f. 35 soldi.

3. Poleg zakonskog clanka XXX odbor providio je barjak obilježje bratovštine u vrednosti od 17 f. 86 nov.

4. Po zaključku odbora u sjednici od 2. svibnja pribavilo se je 100 iztisakah Pravilah društvenih /„statuto della Confraterna“/ sa troskom od 10 f.

5. Kroz tečaj ove godine nikakova dara ili legata bratovština nije primila

Od sajanja u Urinju sakupilo se je ukupno

Isto          u Soićih               ”                ”

Od godištnih pristojbah 75. braće polog

Od vekovitog brata … 1. na račun datih

 

Ove godine u blagajnu svega skupa uneseno bi

Potrošeno je pako do konca tekuće godine svega

 

Koncem tekuće godine nahodi se u blagajni preostatak sa

………

………

 

………

 

 

 

 

 

18 f.

17 f. 68.

75.

5.

________

115 f 68 nov

48 f 11 nov

________

67 f 57 nov

Izvorni prijepis zapisnika druge glavne skupštine braće sv. Nikole

(održane 20. prosinca 1869., nastavljene 27. prosinca)

Druga Glavna Skupština braće sv. Nikole

održata u smislu Družtvenih pravilah člana XXVIII. previšni Predstojnik bratovštine, popisati odbornici i drugih u br. 28 braće redovitih članova

U obćinskoj kući na Sv. Barbari dne 20. Prosinca 1869.

1vo Otvorio škupstinu pozdravom članova V.C.G. (velecijenjeni gospodin?) Predstojnik Ante Burmašević podnaša odborno izvešće i zaključak računa prve godine upravne 1869 na …(?)

Na prvo pitanje skupština potvrdjuje i odobrava širom predloženi račun kojim pokazuje koncem godine 1869 čist dohodak od f. 70. 47 nov. kao takodjer broj bratje 75 redovitih i 1 vikovit

2go Upitana skupština što želi odrediti u upravi bratovštine imenito odbornicih na 2gu skupštinu potvrdjuje pohvalno dosadašnje bratovinske odbornike

3to Predlaže skupština da jošte njekoji predmeti imaju se pretresti buduć maleni broj članovah neće seupušćati u zaključak bitnijih stvarih stoga ostaje otvoren zapisnik.

Nastavak zapisnika

U S Barbari dne 27 Prosinca 1869

Skupština otvorena u br prihvatila je pretres važnijih pitanjah kojimi imao bi sa stranom dopunit stranom ispravit obstojeći družtveni pravilnik

Predlog 1 vi Mate Tian popita društvo jedali imade granicu bratinska pristojba od 1 f godišnih

Jednoglasno bi zaključeno da se s (člankom) III pod slovom A i a tako promeni da po izmaku 15 godinah neprekidnog doprinašanja pristojbe sa 1 forintom dužnost daljna prestaje, razumjevase neprekidni doprinesak svote sa 15 forinti

2go Ivan Pezelj upita koji tečaj života stalnog dajesi ovomu zavodu

Jednoglasno bi zakljuceno da zavod bratske sloge ima uztrajati neizmenijim u bitnih i temeljitih pravilah kao takodjer ista bratovština kroz tečaj od 15 godinah

3tje Mato Tijan upita skupštinu što bi imalo sliediti kad koji brat kroz vrieme od 15 rečenih godinah umro bi;

Nakon trajnijega vjećanja znamenitom većinom glasovah bi zakljuceno: Da nasliednik umršeg brata imenito glava obitelji nastuplja u prava i dužnosti umršeg mu roditelja ili rodjaka.

4to Predlaže Mate Tijan da se reducira po običaju starinskomu funcion na dan S. Nikole sa jednomplaćenom S. Misom

Zaključeno većinom glasova po predlogu Mata Tian jed. Misa na dan S. Nikole služiti

5to Predlaže Ivan Pezelj da škupština razjasni i odluči o trih S. Misah naznačenih u članku 31.

Zaključeno je da obstoje i u napridak medju trima S. Misama u članku 31.2 S. Mise; i to u proljetju za svu umršu bratju; a druga poslie blagdana S. Nikole za žive brate, za svaku veliku S. Misu ustanovljujese 1 f 20 nov.

6to Predstojnik pita skupštinu što se ima sa gotovinom uzoritom i u blagajnu stigavšom odrediti

Bi zakljuceno jednoglasno da se za neprevidne troskove i potrebe pri rukah blagajniku svota od 30 f pridrži ostala pako gotovina imase na kamate uložiti pod škrb i odgovornost odbora kako svota narasla bude.

Zaključen bi Zapisnik i podpisan po sliedećih prisutnih članovah bratovštine:

P. Randich
M. Thian
G. Soich
Luca Soich
G. Ceh
Ante Randich
V. Randic
? Randich
B. Soich
? Soich
M. Medanic
Alberto Medanich
T. Medanich
Stipan Pajkuric
Mate Jelenčic
Matteo Soich
Ante Burmasević
Gregorie Randich
Giacomo Randich
artolo Soich
Jož Karlović
Ivan Pezelj
Mate Tian
Kuzma Randic
izvorni_prijepis_zapisnika_2_glavne_skupstine_1

Zapisnik druge glavne skupštine braće sv. Nikole

izvorni_prijepis_zapisnika_2_glavne_skupstine_2

Zapisnik druge glavne skupštine braće sv. Nikole

izvorni_prijepis_zapisnika_2_glavne_skupstine_3

Zapisnik druge glavne skupštine braće sv. Nikole

izvorni_prijepis_zapisnika_2_glavne_skupstine_4

Zapisnik druge glavne skupštine braće sv. Nikole

Izvješće za 1870.

1870. Bratovština ima 89 braće, 86 sa godišnjom pristojbom i tri vikovita. 10 forinti se potrošilo za pok. ? Randića, „za spremit ga na put“, kupio se stijeg za barjak sv. Nikole, kod mjesnog župnika uloženo je na kamate 25 fiorina, kod njega je i drugih 25 fiorina za „slučajnu potrebštinu“, od sajanja u Urinju dobio se 21 fiorin i 8 novčića, u Šoićima 22 fiorina, od godišnjih pristojbi 58 fiorina i 2 novčića, „od dva vikovita brata jedne udove iz Urinja i Gerge Jelenčić“ 20 fiorina, od Kuzme Randića 5 fiorina, što je polovica vikovite pristojbe. Sveukupno je bilo 126 fiorina i 8 novčića. Potrošilo se 12, ostalo je 113 fiorina i 18 novčića, „ostaje jošte za utjerat 28 braće pristojbe.“ S onim od prošle godine imetak te godine iznosi 208 fiorina i 65 novčića. Stoji i opaska:“više se prijelo nego potrošilo.“

izvjesce_za_1870

Izvješće za 1870.

Izvješće za godinu 1871. Treći tečaj

1. U ovoj godini pobilježene imade braće 90, medju kojima 6. vjekovitih; 85. sa godištnom pristojbom; više nego godine prošle 3. vjekovita manje 2.

2. Uložila se je na kamate u Štedionicu Riječka glavnica sa 100 fr.

3. Mjestni župnik položio je u mjestnu blagajnu ? polog za potrebštine slučajne u godini 1871.

50 fr 50.

4. Posudjeno je Jakovu Randiću na kamate 50 fr.

5. U blagajnu mjestnu bi položeno:

a. Od sajanja od prošle godine u selu Šoići

b.   „        „                  „                 „        Urinj

c.   „         „         od godine tekuće selo Urinj

d.   „        „                  „                 „        Šoići

e. Od vjekovitoga brata Me Tonke Šoić popuna pristojba odbio položenu

f.            „                 „      Antona Randića (Smiljan)

g.           „                 „      Miho Medanić na račun izdatih

h. Od pristojbe za god. tekuće 1871. za 54. namirene

i. Od zaostataka od 28. braće od god. prošle 1870. namirenih

 

Uneslo se ove godine u blagajnu ukupno

Potročilo pako kako izkazano u Trošak

 

Više se je prijelo nego potrošilo

Kovomu preostatku ima se pribrojit gotovina preostala u blagajni u god 1870.

 

Pokazuje se indi svega skupa u blagajni u god. 1871. u iznosu gotovine

Iz unesene nazočne gotovine u 221fr 49.n. izdalo se na kamate:

a. U Štedionicu Riečku

b. Jakovu Randiću posudnica

c. Položeno u ruke župnika za slučajne bratske potrebštine polog prijemnice

 

Izdalo se na kamate ukupno

 

Ako se od izdatak odbije od više izkazanog čistog preostatka

 

Pokažuje konačno čista gotovina u rukah blagajne gos. Randić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 50

20. 74

20.

18.

8.

9.

5.

50.

15.

______

217. 99

17. 15

______

200. 84

20. 65

______

221. 49

 

100.fr.

50.-

40.-

______

fr 190.

 

190.

______

31. 49

Stanje blagajne ili imetka u g. 1871.

izvjesce_za_1871_2

Stanje blagajne ili imedka u g. 1871.

Stanje blagajne ili imedka u g. 1871.

1. Bratovština posjeduje koncem ove godine:

A. U knjizicah stedionice Riecke

B. Na obveznicah

C. U pologu kod župnika

D. U gotovom kod Gergura Randić u blagajni

 

svega skupa

E. Na dugu od pristojbah zaostalih g. 1870.

F.        „                  „                  „           g. 1871.

Imetak koncem god 1871. iznosi

 

 

 

 

 

 

 

f 200 n 00

60

40.

31. 49.

____________

f 331 nov 49

13.

34.

f 378 nov 49

1. Pregledan bi ov račun koliko u dohotku toliko u potrošku istinit i točan posljedkom kojeg pokazujese imetak bratovinski koncem god. 1871 u ukupnom iznosu kako gori sa tristotine sedamdeset i osam forintih i četardeset i devet novčićah.

2. Braća odobravaju posvema postupak i upravu aministracie i potvrdjuju predjašnje odbornike sa svojim predstojnikom.

U Kostreni Sv Barbare 25 sečnja 1872.

Fran Pajkurić

Ignazio Paicuric

Visko Randić

Vinko Randić

 

Potpisi:
Ante Burmasevic, Prefekt

J Karlović

Grgur Randich

Mate Soic

Josip Randić

1872. – 1880.

1872. sakupljeno je sajanjem iz sela Šoići 18, iz Urinja 19 forinti i 22 novčića, od Mata Pezelja Stipanova, vikovita, primljeno 10 forinti, od svećenika Jakova Randića 3 forinte (interes na 50 forinti), od članova 28 forinti. Ovaj se zapisnik vrlo teško čita.


1876. u blagajni je 766 forinti i 31 novčić. Prihodi od sajanja u Urinju su 17 forinti, u Šoićima 15 forinti i dva novčića. Opet se pominje Jakov Randić koji je platio interes za tu godinu u iznosu od 6 forinti. Tu se sad prvi put potpisuje župnik Stanko Car. Njegovi su zapisnici kratki i pregledni.


1877. prihodi od sajanja su nešto manji, iz Urinja 14 forinti, iz Šoići 13 forinti i 70 novčića, od članova se dobilo 43 forinte, od kamata na 100 forinti od gospodina župnika dobilo se 6 forinti, potrošilo se 12, ostaje 831 forinta i 1 novčić.


1878. Bratovština raspolaže svotom od 900 forinti i 60 novčića. Potrošilo se 23 forinte i 40 novčića. Za 13 forinti “pribavljen je Kip Krsta za Kalvriju.“ Potpisani Stanko Car, župnik i položitelj računa, te J. Karlović koji se potpisuje od prvog do zadnjeg zapisnika.


1879. (prema zapisniku od 18. siječnja 1880) Bratovština ima 996 forinti i 18 novčića, potrošilo se 12 forinti i 40 novčića. Potpisani su Stanko Car, župnik i položitelj računa, J. Karlović i po prvi put Šoić.


Na zapisniku od 26. rujna 1880. ponovno su potpisi samo njih trojice. Na zapisniku od 28.12. iste godine zabilježeno je da su nasljednici pok. M. Šoića, crkvenog povjerenika, vratili knjigu Bratovštine. Bratovština te godine ima 1139 forinti i 1 novčić. Izvještaj za tu godinu 17. 1. 1881. prvi put potpisuje župnik Blaž Polić. On će uz J. Karlovića i Antona Randića potpisati i izvještaj o blagajni iz 1886., posljednje godine iz ove prve i jedine sačuvane Knjige zapisnika. Iza zapisnika o pasivnoj blagajni iz ove godine zabilježeno je da je 1887. prenijeta u novu knjigu.

Pasivne i aktivne blagajne od 1881. do 1885.

pasivne_i_aktivne_blagajne_1881-1885_3

Pasivne i aktivne blagajne od 1881. do 1885.

pasivne_i_aktivne_blagajne_1881-1885_4

Pasivne i aktivne blagajne od 1881. do 1885.

pasivne_i_aktivne_blagajne_1881-1885_5

Pasivne i aktivne blagajne od 1881. do 1885.

pasivne_i_aktivne_blagajne_1881-1885_1

Pasivne i aktivne blagajne od 1881. do 1885.

pasivne_i_aktivne_blagajne_1881-1885_2

Pasivne i aktivne blagajne od 1881. do 1885.

Aktivna i pasivna blagajna za 1886. godinu, posljednju godinu upisa u prvoj knjizi zapisnika

pasivne_i_aktivne_blagajne_1886_1

Aktivna i pasivna blagajna za 1886. godinu, posljednju godinu upisa u prvoj knjizi zapisnika

pasivne_i_aktivne_blagajne_1886_2

Aktivna i pasivna blagajna za 1886. godinu, posljednju godinu upisa u prvoj knjizi zapisnika

Aktivno Blagajne Društva Sv. Nikole za godinu 1886.

 

1. Ostatak od proslje godine

2. Sajanje od Šoić

3. Sajanje od Urinja

4. Primio od članova i za kamati

5. U obveznicah

6. Na štedionice polak knjižici

7. Posudjeno siromaštvu pok: Matu Pezelju dne 17/2/880

8. Posudjeno siromaštvu Ivanu Pajkuriću dne 23/12/886

Ukupna svota f.

.

.

Ustaje čista svota f.

u obveznicah i knjižica

.

U Kostreni Sv. Barbari dne 12/1/887

fiorini

104

10

13

35

677

850

10

10

1710.

– 92.

______

1618.

1527.

______

91.

novčići

29

96

56

 

 

 

 

00

81

60

______

21

 

______

21

Pasivno Blagajne Društva Sv. Nikole za godinu 1886.

1. platio gospodinu Župniku za mažu na Ivanju i ujedno mežnjaru

2. platio gospodinu Župniku za kandileri od Sv. Mikule na oltar

3. platio dne 7/12/86 rad i kamati na upravnoj općini u Sušaku

4. platio mežnjaru za molitvi na dan sv. Mikule

5. Platio g. Župnika za mašu na dan sv. Mikuli

6. dao radi siromaštva Ivanu Pajkuriću

7. platio Kuzmi Randiću za špag od lantine spred sv. Barbari

 

Ukupno

 

Posudjeno Matu Pezelju

posudjeno Ivanu Pajkuriću

  f.

2.

50.

6.

1.

3.

10.

50

_______

72.

10.-

10.-

_______

92.

10

 

 

 

 

 

 

___

60

 

 

___

60

Iz ovih zapisnika saznajemo kako je svota polako rasla, od 115 forinti 1869. došlo se do 1618 forinti. Štedljivo se trošilo, saznajemo i cijene misa, nekih popravaka, vrlo je rijetko posuđeno siromaštvu, koji put saznajemo i kome je posuđeno, za pogrebne troškove plaćeno je samo za jednog člana, malo se i posuđivalo, uz kamate.

Članovi Bratovštine koji su uplaćivali članarinu od 4. siječnja 1869. do 10. 1. 1887.

(u zagradama su opaske u izvornom obliku)

 1. Tijan (Thian) Lovra Andrejev (Valentin)
 2. Tijan (Thian) Ivan Gergurov (Valentin)
 3. *Tijan Grgur Jakovov (Pod Urinj 90)
 4. Tijan (Thian) Franjo (Kalina, pristupio 1886. f. 1)
 5. Tijan (Thian) Andre Matov (selo Šoić 64, platio od 1869. do 1881.)
 6. *Tijan (Thian) Barbara (Sglavice, stupila je godine 1882.)
 7. **Tijan (Thian) Andre Franov ( Šoići 36, dovšio potpunoma)
 8. Šoić Vicko (selo Soić 31)
 9. *Šoić Vicko Matov ( Soić, isplatio)
 10. *Šoić ud. Tonka Lukina (selo Soić 55, 1871. viekovita)
 11. *Šepić (Sepić) Juraj Lovrov, kapetan (Urinj 79, sveršio)
 12. *Stipanović Ud. Vicka/Vicenza Ignaciova (selo Šoić/Soići 35, isplatila)
 13. *Stipanović Kuzma (Urinj, stupio u bratovštinu god. 1880. jedamput za uvjek platioje 10.f vikoviti)
 14. Radosevich /Radošević Miho
 15. *Ronchi Udova Marija Bonifaciova ( Pod urinj, isplatila)
 16. Randić Vicko Matov (1880., f. 1.-)
 17. Randić Vicko /Visko Mihin ( Sv. Barbara 17)
 18. *Randić Toma Mihin/Mihovilov (Šoići, isplatio)
 19. *Randić Paval Mihin/Mihov ( Sv Barbara, 1883. završio, Plase, Kapitan)
 20. *Randić Toma Matov (Šoići, vikovit)
 21. *Randić Toma Androv (od 1881. kao vekoviti brat 5 + 5f)
 22. Brajković Margareta ( rođ/nata Soić, Rieka, f. 2)
 23. Car Stanko ( župnik (f. 8.)
 24. Cuculić Fran (di Luka /Lukin, selo Urinj 39, f.3)
 25. Cuculić Juraj ( Soići 5, fiorina 3)
 26. *Čeh Ivan ( selo Urinj 77, isplatio)
 27. Frančišković Luka ( Sv Barbara 9, stupio 1881., f. 6)
 28. *Jakovčić Jelena ( Rieka, 1881 za biti vikovita 10 f)
 29. Jelenčić Vicko Vickov ( Šoići 62, f. 4)
 30. Jelenčić Andre (Urinj 6, f.7.)
 31. *Jelenčić Franjo/Fran (Soić, Marunići, 1881. postao vikovični)
 32. *Jelenčić Gergur ( 1870. vikovit)
 33. *Jelenčić Mate ( Soić 37, 1882. dovršio)
 34. *Jelenčić Toma Vickov (Soić, Kalina 1881 viekoviti brat)
 35. *Karlović (Karlovich) Josip (Jož) Urinj 5, 1883. dovršio)
 36. * Kariolić/Karijolić Kata Lovrova ( Kalina 86, dovršila)
 37. Karina Josip ( Soići, f. 5.-)
 38. Karina Toma ( Soići, f. 2.-)
 39. *Marunić (Marunich) Ante /Anton ( Selo Soići 3, sveršeno)
 40. Marunić Franjo Matov ( selo Soić 65, f. 1)
 41. *Marunić Ivan ( selo Soić 8, iz platio potpunoma)
 42. *Marunić Jakomin Antonov ( Soići, 1883. 10. f vikovični)
 43. Malvić Gašpar/Gaspar ( Urinj f. 6)
 44. *Mandić Toma Matov ( Soići, 1881. vikovit)
 45. Marunić Kuzma ( selo Soić 80, f. 3.-)
 46. *Marunić Mate Tomov ( selo Soić, stupio u Bratovštinu kao vekoviti brat 1881.)
 47. Marunić Paval ( selo Soići 78, niš zatim 1.-)
 48. Marunić Stipan ( selo Soić 1, f 5.-)
 49. *Medanić Adalberto ( selo Soić 34)
 50. *Medanić Andre Androv (Soić, 1883 sveršeno)
 51. *Medanić Anzelmo ( Šoići –Rieka, 1869. isplatio)
 52. Medanić Augustina/Gusta (udova, selo Soić, 1881. stupila u Bratovštinu)
 53. Medanić Cesar/Cezare Antonov ( Rieka)
 54. Medanić Ellena Antonova ( Soići 7)
 55. *Medanić Franjo Androv ( selo Soić, 1881. platio celu svotu, 1874. vikovit)
 56. Medanić Franjo Antonov ( Bakar f. 1)
 57. *Medanić ud. Jelena (Soići, vikovična 1881.)
 58. *Medanić Josip ( Šoići, 1881. postao je 1881. vikovit, platio na jedno 10. f)
 59. *Medanić Mihovil/Miho) ( selo Soić 36, 1871. vikoviti)
 60. *Medanić Nadal ( Soići, 1881. postao je vikovit, platio na jedno 10. f)
 61. *Mihletić (Mihletich) Mato ( selo Soić 29, sveršeno)
 62. *Mihletić (Mihljetić) Toma Antonov ( selo Soić 20, sveršenoj)
 63. *Mihljetić (Mihletić) Petar (Soići 45, stupio 1881. za biti vekoviti brat)
 64. *Mihljetić Agata ( Soići, 1885. platila 10 f. vikovična)
 65. *Pajkurić Andre ( iz Rieke/ Reke, 1886. platio 10. fr. vikovični)
 66. *Pajkurić Blandina ( Rieka,15.12.1890., f 10 isplatila)
 67. *Pajkurić /Paikurich/ Božo ( s. Barbara 15, doveršio)
 68. Pajkurić Fran Franov (Soići 24, od 1881.)
 69. *Pajkurić Franjo (selo Soić 24, isplatio)
 70. *Pajkurić Francika Kuzmova (Zurinja, 1883. vikovična)
 71. *Pajkurić Cap. Franjo/Fran Matov ( Urinj Kalina, doveršio)
 72. *Pajkurić Ignacio /Nazio ( selo Urinj 18, doveršio)
 73. *Pajkurić Kazimir Božov ( sv. Barbara, 9.1.1894. f.10 isplatio)
 74. Pajkurić Leopoldo Cap. ( S. Barbara 13. f. 1)
 75. Pajkurić Lovra Mihov/Mihovilov
 76. *Pajkurić Marija Markova (Urinj, 1881 vikovična 10. f)
 77. *Pajkurić Marija Antonova ( Urinj 28, od 1881. vikovitna od 1882.)
 78. Pajkurić Mate ( Rieka)
 79. Pajkurić Mate Matejev (1870. mertav, Kalina 88 f. 1)
 80. *Pajkurić Miho Cap.pom ( s. Barbara 7 isplatio)
 81. Pajkurić ud. Margareta (sv. Barbara 13, f. 2)
 82. Pajkurić Nadal, mežnjar
 83. *Pajkurić Petar Ignacijev/Nacijev ( za vavek 10 f)
 84. Pajkurić Stjepan (Šoići 40 f.1)
 85. Pavichin (Pavlica) Mate Pavicha, Kapetan ( Urinj)
 86. Pavichin (Pavlica) Margareta (sestra Mata, Urinj)
 87. Pavletić (Pavljetić) Fran/Franjo (iz Krasice 1895., f. 2, 1896. prenešeno u novu knjigu)
 88. *Pezelj Franjo Antonov (Šoići 21, vikovito f 10.)
 89. Pezelj Grgur/Gergur (Soići 64, f 2)
 90. Pezelj Ivan Lovrin ( Kalina f. 2)
 91. *Pezelj Ivan Stankov (Urinj, platio kao utemeljiteljni član 10. f vikovični)
 92. Pezelj Ivan Matov
 93. *Pezelj Jakov Lovrin/Lovrov (Urinj 13, dovršio)
 94. Pezelj ud. Kata Matova ( Urinj 78)
 95. Pezelj Marija/Pezel Maria Martinova (Urinj 10)
 96. *Pezelj Mate Antonov (zurinja, namirio podpunoma)
 97. *Pezelj Matejka Matova, udova ( Urinj 68, viekovita)
 98. Pezelj Mate Jakova (Maračići)
 99. *Pezelj Mate Stipanov ( Urinj 11, platio1873. vikovito f. 10.)
 100. *Polić Ignacio ( selo Šoić 15, isplatio)
 101. Polić Mojze/Mojse (Šoići 17, f. 5)
 102. Polić Blaž, župnik ( dao na račun Sv. Barbari forinta 3. 24. 4. 1887. – f. 10.- vikoviti)
 103. Randić Andre Martinov ( Sv. Barbara, nakon 1870. osiromašen, f. 1)
 104. Randić Andre Matov (Sv Barbara – Randići)
 105. *Randić Anton Antonov/Tomin ( Randići Urinj, 1871. vikovitan)
 106. *Randić Anton Tomin ( selo Soić, stupio 1881. kao vekoviti brat 10. f)
 107. *Randić Bartol Tomov ( selo Soić, stupio 1883., isplatio)
 108. Randić Gaspar ( Pod pećine f. 2)
 109. *Randić Gregorio /Grgur, Gergur ( Sv. Barbara, Plase, 1883. sversio)
 110. *Randić Ivan Kuzmov (Randići, od 1878., isplatio)
 111. *Randić Jakov Gergurov ( Randići 91)
 112. *Randić Josip /Giuseppe Vickov (Randići 24, Glavica, 1881. vikovični)
 113. Randić Jovanin Kuzmin/Kuzmov ( Randići, 1882., f. 1)
 114. *Randić Kuzma Androv (Randići, vikovitan)
 115. *Randić Kuzma, Kapitan ( Randići, 1869., dovršio, vjekovit)
 116. Randić Kuzma Tomov ( 1880., f. 1)
 117. Randić Larijo Pavlov (Šoići, stupio 1882)
 118. Randić Nadal/Natale ( Rieka)
 119. Randić Nardo (stupio 1884.)
 120. *Randić udov. Vincencia Franjova /Vicenca Franova (Sv. Barbara, sveršilaje)
 121. *Randić Vincenzo /Vicko Matov (Randići 22, sveršio)
 122. Randić Vitorin Gergurov ( Sv. Barbara, Randići, Capitano)
 123. *Šoić Andre Bartolov ( Soići 57, namirio podpiru)
 124. *Šoić Anton Jurov (selo Soić 32, dovršio)
 125. *Šoić Anton Matov (Soić 24, isplatio)
 126. *Šoić udova Apolonia rodjena Marunić (Soić, jedamput zauvjek platila f. 10 – 11/1/1889. vidi novu knjigu)
 127. Šoić Baldasaro (selo Soić 39)
 128. Šoić Bartol ( selo Soić 50)
 129. Šoić Blaž Lukin ( Soić, 1869., f. 1)
 130. Šoić Fortunato (selo Soić 42)
 131. Šoić Ivan Jurjev (selo Šoić 66)
 132. *Šoić ud Jelka Bartola (Šoići, 27. 8.1891. f. 10.)
 133. *Šoić Ud Kata/Cattarina) Matova (Urinj 49/ Zurinja), sveršilaj)
 134. *Šoić Luka Jurjev (selo Šoić 48, dovršio)
 135. Šoić Mate Androv (stupio u bratovštinu 1881)
 136. *Šoić Mate Matov, otac (selo Soić 72, isplatio)
 137. Šoić Mate Matov, sin ( selo Soić 72)
 138. *Šoić Martin (selo Soić 19, isplatio)
 139. *Šoić Paval Bartolov pok. (Šoići, platio 1880. za uvek f 10. vikovični)
 140. *Šoić Romualdo Josipov, Kapetan (Urinj 43, stupio u Bratovštinu god. 1878. platio za vikovit)
 141. *Šoić Romualdo (selo Soić, vikoviti)
 142. Šoić Ud. Tereza Androva (selo Soić 10)
 143. Šoić Toma Matov (selo Soić 72, umro, platio za 1869. i 1870. f. 2)
 144. *Tijan Mate Matov (Valentin, 1883. namirio potpunoma)
 145. *Tijan (Thian) Mate (Kalina 79, vikovični)
 146. *Tijan (Thian) Matejka Antonova (Kalina 84)
 147. Tijan (Thian) Rafe ( Kalina 76, 1886. f. 1)
 148. *Tijan (Thian) Toma Matov (selo Soić 43, zatim Skaline 1881. postao vikoviti)
 149. *Tijan Vladimir Matov (Zvalentina, postaje vikovit 6/1/81. platio na jedno 10. f.)
 150. Tićac Mikula (Soići, stupio 1880)
 151. *Tonković Andre Androv (Zurinja, Platio 10. f, vikovični)
 152. *Tonković Mate (Urinj, 10.1.1897. isplatio f. 10) to je zadnji unos u prvoj knjizi)
 153. *Vukoša Dragutin (Urinj, platio 1881. (isplatio)

*Prezimena označena zvjezdicom odnose se na članove koji su platili cjelokupni iznos članarine.

Opaske u zagradama prepisane su u izvornom obliku. Imena i prezimena pisala su se dvojako, u istom zapisniku, na istoj stranici imamo Medanich i Medanić, Pezel i Pezelj, Randić i Randich. Današnje prezime Tijan onda se pisalo Thian, Šoić Soich ili Soić, Mihletić se pisalo Mihljetić, Pezelj Pezel.Variraju i imena, negdje je Franjo, Ignacio, Gergur, Agustina, Mojse, Rumaldo, Ante, Nadal, Josip, na drugom mjestu to je Fran, Nacio, Grgur, Gusta, Mojze, Romualdo, Anton, Natale, Giuseppe. Baldasaro je nekad Baldassaro, Vincencia Vincenza. Zaseok Urinj je Urin. Kod nekih je članova naveden i kućni broj.

Prezimena članova Bratovštine

(u zagradama je broj braće koja nose ta prezimena)

Brajković (1), Car (1), Cuculić (2), Čeh (1), Frančišković (1), Jakovčić (1), Jelenčić (6), Karlović (1), Kariolić (1), Karina (2), Marunić (8), Mandić (1), Malvić (1), Medanić (12), Mihletić (4), Pajkurić (20), Pavichia? (2), Pavletić (1), Pezelj (12), Polić (3), Randić (26), Ronchi (1), Radošević (1), Stipanović (2), Šepić (1), Šoić (24), Tijan (13), Tićac (1), Tonković (2), Vukoša (1).

Kao što se vidi, najčešća su prezimena Randić i Šoić, Pezelj i Tijan. Razumljivo je stoga što se dva zaseoka u Kostreni Sv. Barbari zovu Randići i Šoići.

Samo uz neka imena stoji cap, kapitan, kapetan. To su Mate i Ignacio Pajkurić, Nadal, Andre i Kuzma Randić, Martin Šoić, Jura Šepić, još jedan Šoić nečitljiva imena.

Mežnjar je Pajkurić Nadal, marangun je Stipan Stipanović, picamorto tj. pogrebnik nije imenovan.

prezimena_1

Prezimena članova Bratovštine

prezimena_3

Prezimena članova Bratovštine

prezimena_4

Prezimena članova Bratovštine

prezimena_5

Prezimena članova Bratovštine

prezimena_6

Prezimena članova Bratovštine

prezimena_2

Prezimena članova Bratovštine

Dakle, možemo zaključiti da su ukupno ubrani i uplaćeni doprinosi u blagajni Bratovštine na kraju godine 1886. iznosili 1618 forinti i 21 novčić te da je ta suma predstavljala čitavo bogatstvo u ondašnje vrijeme. Tada je zapovjednik, ako nije bio suvlasnik, primao mjesečnu plaću od nekih 50 forinti, škrivan ili prvi časnik (tenent) oko 35 do 40 forinti, a kormilar oko 20 forinti. Također se vidi da se taj prikupljeni iznos godišnje povećavao za nekih stotinjak forinti te da se ulaže u obveznice i štednju, a također se vrši i posudba tražiocima kredita. Međutim, iznenađuje činjenica da Bratovština i nije bila tako darežljiva prema siromasima, vidi se da su godišnji izdaci znali biti najviše nekoliko desetaka forinti, može biti da i nije bilo mnogo siromaha i siročadi kojima je bila potrebna pomoć. Ipak je u to doba para dosta naglo počela preuzimati dominaciju u pogonu brodova, te su se time otklonili i mnogobrojni uzroci nesreća na jedrenjacima. Možemo reći i da su naši brodovlasnici u to doba sve više prodavali svoje posljednje jedrenjake koji više nisu mogli konkurirati parnim brodovima pa je samo njih nekolicina posjedovala još koji karat na prijelazu u dvadeseto stoljeće. Kako je druga knjiga zapisnika izgubljena, ne znamo što je bilo u periodu do 1911. godine kojom počinje zapisnik u trećoj knjizi koja je nedavno pronađena, vidljivo je da su se te godine još davale potpore potrebitima. Inače, ta treća knjiga vodi se od  3. prosinca 1911. do 21. travnja 1941.

Kako je knjigu zapisa čuvao mjesni župnik, najprije osnivač Anton Burmašević, zatim od 1873. Stanko Car, od 1878. do svoje smrti 1880.Martin Šoić, a od 1881. do 1895. Blaž Polić, pretpostavlja se da se ona nalazila u plovaniji (župnom dvoru). Bezobzirnim rušenjem plovanije 1970. godine nestaju mnoge povijesne knjige župe Kostrene Sv. Barbare, kao stališ duša, a vjerojatno je među njima bila i druga knjiga Zapisnika Bratovštine Sv. Nikole. S tim knjigama nestao je i dio naše kostrenske povijesti.

Od 149 članova koliko ih je bilo upisano od godine 1869. do 10. siječnja 1897., bilo je dvadeset i pet žena koje su uplatile ili uplaćivale članarinu, a bile su supruge, majke nestalih sinova, udovice svojih nestalih supruga – pomoraca.

Riječi vikoviti, vikovit, vikovični, vijekovita, vikovična, viekovitni brat, vekoviti brat, za vavek, zavavek, isplatio, dovršio, koje su upisane pokraj imena upisanog brata značile su da je određeni član Bratovštine uplatio cjelokupni doživotni iznos od 10 fiorina odjednom ili u petnaest godišnjih rata od jednog fiorina godišnje odnosno sveukupno 15 fiorina. Takvih takozvanih »vikovitih« članova Bratovštine bilo je do godine 1897. sveukupno 89, iako je na popisu na stranicama 129. i 130. upisano njih samo 44.

Posljednji godišnji financijski izvještaj upisan je 12. siječnja 1887. i to za godinu 1886. Financijski izvještaj za godinu 1887. upisan je u izgubljenu, drugu zapisničku knjigu Bratovštine.

Osoba koja je zadnja upisana kao član Bratovštine bila je Šoić udova Apolonia rođena Marunić koja je jedanput zauvijek platila 10 forinti 11. siječnja 1889., ispod ovog zapisa piše: „vidi novu knjigu“.

Na 129. i 130. stranici nalazi se popis braće koja su platila svoj doprinos na jedanput, pod brojem 1 je Randić Kuzma iz Randića, prvi upisan za izvršenu uplatu godine 1869. i nastavlja se, iako je već bila otvorena nova knjiga zapisnika, s ovim osobama i datumima pod rednim brojem:

 1. 24. 04.1887. Blaž Polić (velečasni) f. 10
 2. 15. 12.1890. Blandina Pajkurić, Rieka f. 10
 3. 27. 08.1891. Soić ud. Jelka Bartolova, Soici f. 10
 4. 9. 01. 1894. Pajkurić Kazimir Božov, Sv. B. f. 10
 5. 10. 01. 1897. Tonković Mate, Urinj, f. 10.

Upisi novih članova Bratovštine vršeni su sve do 10. siječnja 1897. kada je zadnji upisan sedamnaestogodišnji Mate Tonković iz Urinja, kapetan koji je zapovijedao parobrodom Prijestolonasljednik Petar koji je 12. travnja 1941. u Zlarinskom zaljevu naišao na minu i potonuo.

Međutim, iako je bila otvorena nova knjiga zapisnika, i nadalje su se u određene rublike stare knjige upisivali novi članovi Bratovštine kao i njihovi doprinosi.

Prema popisu iz zapisnika broj članova Bratovštine s prebivalištem u Kostreni Sv. Barbari po selima bio je:

 • Šoići (sa zaseocima Marunići i Mihletići), 63 člana
 • Urinj – Randići (sa zaseocima Valentin, Kalina, Podurinj, Glavica) 65 člana
 • Za devet članova nije naznačeno prebivalište, ali po prezimenima su bili iz Kostrene Sv. Barbare
 • Dva člana koji su sudjelovali svojim doprinosima bili su župnici Stanko Car i Blaž Polić
 • U Rijeci ( na Pećinama) je stanovalo 8 članova, u Bakru i Maračićima (Kostrena Sv. Lucija) po jedan član.

O nekim jezičnim osobitostima Knjige zapisnika

Rukopisi u Knjizi zapisnika pripadaju različitim zapisničarima, zapisivali su predsjednici, najprije utemeljitelj Bratovštine Antun Burmašević, slijede Blaž Polić i Stanko Car, ali očito i neki drugi, u većini slučajeva zapisi su dotjerani, uredni, čitljivi, tu i tamo je nešto pisano na brzinu, neurednije, vrlo rijetko, baš kod imena članova, nečitko.

Dvojezičnost i nedosljednost su karakteristične osobine ove Knjige zapisnika, zapisnici prvih sjednica iz 1869., kao i neki kasniji zapisi o uplaćenim članarinama pisani su talijanskim jezikom, ali već je prvo godišnje izvješće 1869. pisano hrvatskim jezikom. Ništa neobično, talijanski je jezik u to vrijeme jezik pomorstva, svi pomorski udžbenici pisani su talijanskim jezikom, u svim privatnim i javnim nautičkim istočnojadranskim školama to je službeni jezik. U bakarskoj nautici, otvorenoj 1849., nakon dugotrajne borbe za otvaranjem državne nautičke škole, hrvatski se počeo koristiti od početka sedamdesetih godina.

Imena i prezimena su talijanizirana, ali ne uvijek, Ante Burmašević se potpisuje kao Antonio, ali i Ante i Anton. Već je u prvom zapisniku prisutna ta nedosljednost, dok su imena četiri izabrana odbornika talijanizirana, Gregorio, Bartolo, Giacomo, Giuseppe, „ostavljena“ su im hrvatska prezimena, Randić, Karlović, Soić (tu je ipak ostalo s umjesto š), prisutni su se članovi potpisali prema pravopisnim pravilima talijanskog jezika (Randich, Soich, Paikurich).

Slovo đ piše se kao dj (rodjena, posudjeno), ponekad je s umjesto z (svonjenje umjesto zvonjenje), l je lj (proslje godine).

Pojedine se riječi pogrešno pišu velikim slovima: Plovan, Župnik, Predstojnik, vjerojatno iz počasti; ili Od Sajanja Urinskog/Šojskoga. Najdrastičniji primjeri nepoznavanja pravopisnih normi su malim slovima pisana imena i prezimena osoba (medanić, marunić, jakomo, anton matov, bartolov, jurjev, jura lovrov), imena kostrenskih zaseoka (glavica, soici, plasa, marunići) ili grada Rijeke: na reci, u rike (na Rijeci, u Rijeci). Što reći na sljedeće: marija Pajkurić antonova?

Neke su riječi pogrešno napisane zajedno, Zvalentina, sglavice, Zurinja (iz Valentina, iz Glavice, iz Urinja), stupilaj umjesto stupila je; doveršilaj umjesto dovršila je. Neke su pak pogrešno napisane odvojeno, za uvjek umjesto zauvijek, u jedno umjesto ujedno, U Kupno umjesto ukupno (tu je pogrešno napisano i veliko slovo), na jedanput umjesto najedanput, za uvek/uvjek umjesto zauvijek, pod punoma umjesto potpunoma, na mirio umjesto namirio.

Rijeka je Rika, Rieka, Reka, ali i malim početnim slovom: u rike (u Rijeci). Bratovština je nekad bratovšćina, fiorini su nekad forinti, sjednica je sednica, zaselak Šoići je u zapisniku iz 1869. Vila Soic, Soici, Soich, Selo Soici, Soich, i sve te varijacije na istoj stranici. Vikovit, vekovit, viekovit, vjekovit, vikovični je onaj brat koji je najednom platio 10 ili dva puta po pet forinti i tako u potpunosti namirio svoju obavezu kao član Bratovštine. Zaseok Urinj je nekad Urin.

Ova prva Knjiga zapisnika, dragocjen je povijesni dokument o životu jedne relativno male zajednice koja je sva bila okrenuta moru i koja je u tim teškim i nesigurnim vremenima plovidbe na jedra osjećala potrebu za međusobnim pomaganjem.

Igor Stipanović i Vera Šoić Katalinić

Napomena: nakon objave ovog teksta pronađena je i treća knjiga zapisnika, nedostaje, dakle, druga knjiga.